พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 05-07-2023 ถึง 31-12-2023 จำนวน 5 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการช่วยขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ช่วยเหลือพนักงานขายในการขึ้น-ลงสินค้า รวมถึงการจัดสินค้าภายในร้านค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 05-07-2023 ถึง 31-12-2023 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานสุราษฎร์ธานี-อันดามัน-นครศรีธรรมราช) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 03-04-2023 ถึง 31-12-2023 จำนวน 5 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ (สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช) 04-01-2022
 • นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดร้านค้าใหม่
 • จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 03-04-2023 ถึง 31-12-2023 จำนวน 4 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 08-12-2022
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • ติดตามสถานะของร้านค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฎิบัตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายประจำวัน สรุปรายงานการขายสินค้าประจำเดือน 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 24-08-2023 ถึง 15-12-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด (สุราษฎร์ฯ/นครศรีฯ/อันดามัน) 08-11-2023
 • รับผิดชอบในการช่วยขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ช่วยเหลือพนักงานขายในการขึ้น-ลงสินค้า รวมถึงการจัดสินค้าภายในร้านค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 01-11-2023 ถึง 30-11-2023 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 14-11-2023

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ส่วนงาน สรรหาและฝึกอบรม

 • ตรวจสอบและติดตามใบขอกำลังคน และเอกสารต่างๆที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร
 • ติดต่อประสานงานกับแหล่ง หรือ ช่องทางการสรรหาบุคคลากรด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมทั้งติดต่อนัดหมายผู้สัมภาษณ์งาน และผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด  
 • จัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานทั้งรายวันและรายเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปข้อมูลต่างๆทางด้านบุคลากร เพื่อช่วยวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และสามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสรรหาว่าจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สำรวจและดำเนินการ จัดเตรียมพร้อมทั้งประสานงานด้านฝึกอบรมทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน  ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก พร้อมเก็บรักษา  แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำรายงานทะเบียนพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานลาออก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่เปิดรับสมัคร 14-11-2023 ถึง 30-11-2023 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนญ.) 18-11-2023
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และมีการอนุมัติถูกต้องครบถ้วน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเจ้าหนี้เพื่อรอทำใบสำคัญจ่ายตามวันที่ครบกำหนดชำระ
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย 
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • ดูแลงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกประเภท เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงาน นำส่ง ภงด. 1,3,53 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30) 
 • รายละเอียดแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน Disclosure Form ตามกฎหมายใหม่ 
 • ดูแลงานด้านการปิดงบการเงินประจำเดือน และ จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน ทุกเดือน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 20-11-2023 ถึง 15-12-2023 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและงานทั่วไป 18-11-2023
 • ควบคุมดูแล การจัดซื้อสินค้า (ทั่วไป)
 • สรรหา คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายรายใหม่รวมถึงประเมินคุณภาพการบริการของผู้ส่งมอบสินค้า/บริการ
 • เจรจา ต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อและวางแผนการส่งมอบสินค้า/บริการ
 • ดูแล ติดตาม การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด
 • ควบคุม วางแผนงาน การดำเนินงานเอกสารภายในแผนกจัดซื้อ
 • ตรวจติดตามการซ่อมบำรุง รวมถึงการใช้น้ำมันให้เป็นไปมาตรฐาน ระเบียบ ข้อปฏิบัติ  ของบริษัทที่กำหนดไว้ 
 • ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในเรื่องการทำงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำเอกสารต่างๆของรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มีความพร้อมในการนำรถออกปฏิบัติงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่เปิดรับสมัคร 20-11-2023 ถึง 15-12-2023 จำนวน 1 ตำแหน่ง