ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี 23-12-2023

- ควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมพัฒนาส่วนงานการเงินการธนาคาร ควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้

- ควบคุมการทำงานทั้งหมดในส่วนงานการเงินการธนาคาร และจัดทำ, ควบคุมงบประมาณ รายจ่ายต่าง ๆ จัดทำประมาณการเก็บหนี้และจัดสรรงบประมาณให้กับแผนกต่าง ๆ

- ควบคุมการหมุนเวียนของเงินสดและสภาพคล่องการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ นำเสนอให้แก่ผู้บังคับบัญชา

- จัดทำ Cash Flow กระแสเงินสดและบริหารจัดการให้มีสภาพคล่อง

- ดูแลงานด้านการเงิน ธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการตรวจสอบการรับชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน การจัดทำงบประมาณ

- ตรวจสอบรายงานประจำเดือน เช่น รายงานลูกหนี้คงค้าง รายงานวิเคราะห์อายุหนี้

- การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือสถาบันการเงิน

- หน้าทื่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่เปิดรับสมัคร 22-12-2023 ถึง 30-04-2024 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายพรีออเดอร์ 10-01-2024
 • ขายสินค้าของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้า รายการสินค้าพร้อมโปรโมชั่นที่ และวางแผนการขายเพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • เข้าเยี่ยมเพื่อนำเสนอสินค้าพร้อมโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายในองค์กร
 • จัดทำรายงาน Daily Sales Report 
วันที่เปิดรับสมัคร 26-02-2024 ถึง 30-04-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 02-03-2024
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 02-03-2024 ถึง 02-05-2024 จำนวน 3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์-เลย์ (จ.สุราษฎร์ธานี) 02-03-2024
 • -นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
 • -จดออเดอร์ตามร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • -ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • -จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 02-03-2024 ถึง 02-05-2024 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 05-03-2024
 •  งานซ่อมแซมบำรุงรักษางานโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทั้งระบบไฟฟ้า ,ระบบประปา ,ปรับอากาศ ,สุขาภิบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  ตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบอาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บันทึกข้อมูลและรายงานปัญหาต่างๆให้หัวหน้างานรับทราบ
 • หน้าทื่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 05-03-2024 ถึง 05-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ (จ.นครศรีธรรมราช) 06-03-2024
 • นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
 • จดออเดอร์ตามร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 06-03-2024 ถึง 06-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สำนักงานใหญ่) 13-03-2024
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • ติดตามสถานะของร้านค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฎิบัตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายประจำวัน สรุปรายงานการขายสินค้าประจำเดือน 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 13-03-2024 ถึง 31-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ Data Develop 19-03-2024
 • พัฒนารายงานจากฐานข้อมูลของระบบ ERP-SAP (หากมีประสบการณ์ในการใช้ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Query Database ด้วย MS-SQL ได้
 • ใช้ Cystal Report ในการ Customize Report ได้
 • ประสานงานระหว่าง Process Owner กับที่ปรึกษา ERP ของ SAP B1
 • สามารถเขียนโปรแกรม ใช้งานบน Website ได้
 • ทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบคุณภาพและงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ

 

วันที่เปิดรับสมัคร 19-03-2024 ถึง 19-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่) 26-03-2024

จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า

วันที่เปิดรับสมัคร 26-03-2024 ถึง 26-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
Assistant Chief Financial Officer (CFO) 28-03-2024

- การมีส่วนรวมในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการบัญชีและการเงินให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ เช่นการวิเคราะห์และวางแผนกทางการเงิน

- การบริหารจัดการเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงานในองค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยงเรื่องของอัตราดอกเบี้ย

- นำเสนอแนวทางและการสื่อสารอันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับทราบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

- การจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงินของบริษัท ต้องมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดย ต้องจัดทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจำกัด

วันที่เปิดรับสมัคร 28-03-2024 ถึง 31-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 16-04-2024
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 16-04-2024 ถึง 16-06-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนญ.) 19-04-2024
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และมีการอนุมัติถูกต้องครบถ้วน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเจ้าหนี้เพื่อรอทำใบสำคัญจ่ายตามวันที่ครบกำหนดชำระ
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย 
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • ดูแลงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกประเภท เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงาน นำส่ง ภงด. 1,3,53 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30) 
 • รายละเอียดแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน Disclosure Form ตามกฎหมายใหม่ 
 • ดูแลงานด้านการปิดงบการเงินประจำเดือน และ จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน ทุกเดือน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 19-04-2024 ถึง 19-05-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (สำนักงานนครศรีธรรมราช) 20-04-2024

รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า พร้อมทั้งรับเรื่อง ระหว่างแผนกสนับสนุนงานขายและการตลาด กับร้านค้า/ลูกค้า เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้า ใจและปฎิบัติงานตามที่ลูกค้าต้องการ รับผิดชอบการขนย้ายจัดเรียง ตรวจนับ จำนวนสินค้าเพื่อเตรียมขึ้นสินค้าให้กับรถขนส่ง และตรวจนับสต๊อกสินค้าภายใน คลังสินค้าประจำเดือน ทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการประจำวัน รวมทั้งเอก สารอื่นๅ ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่เปิดรับสมัคร 20-04-2024 ถึง 31-07-2024 จำนวน 1 ตำแหน่ง