ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
วันที่เริ่ม
14-11-2023
ถึงวันที่
30-11-2023
จำนวนที่รับ
1
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ปริญญาตรี บัญชี,รัฐศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ สามารถจัดการงานเอกสารได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Word,Excell,Power point) ได้ดี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาชัดเจน
รายละเอียดงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ส่วนงาน สรรหาและฝึกอบรม

 • ตรวจสอบและติดตามใบขอกำลังคน และเอกสารต่างๆที่ใช้สำหรับการสรรหาบุคลากร
 • ติดต่อประสานงานกับแหล่ง หรือ ช่องทางการสรรหาบุคคลากรด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมทั้งติดต่อนัดหมายผู้สัมภาษณ์งาน และผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด  
 • จัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานทั้งรายวันและรายเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปข้อมูลต่างๆทางด้านบุคลากร เพื่อช่วยวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และสามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสรรหาว่าจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สำรวจและดำเนินการ จัดเตรียมพร้อมทั้งประสานงานด้านฝึกอบรมทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน  ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก พร้อมเก็บรักษา  แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำรายงานทะเบียนพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานลาออก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการพนักงาน
 • ค่าอาหารรายเดือน
 • เบี้ยเลี้ยง,ค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบบริษัท
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้,คลอดบุตร,เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
 • อื่นๆ
   
สถานที่ปฏิบัติงาน
สงขลา
ลักษณะงาน
รายเดือน
เงินเดือน
ไม่ระบุ
ติดต่อ
074-414414-20 , 096-9563532 , 093-9353936
ประจำสำนักงาน
สำนักงานหาดใหญ่
ประจำแผนก
แผนกทรัพยากรบุคคลและทั่วไป
วันที่ประกาศ
14-11-2023