ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สำนักงานใหญ่)
วันที่เริ่ม
19-12-2023
ถึงวันที่
31-01-2024
จำนวนที่รับ
2
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, ได้ดี ( หากสามารถใช้ Program Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ 
 • ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
รายละเอียดงาน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และมีการอนุมัติถูกต้องครบถ้วน
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเจ้าหนี้เพื่อรอทำใบสำคัญจ่ายตามวันที่ครบกำหนดชำระ
 • จัดทำใบสำคัญจ่าย 
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • ดูแลงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกประเภท เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงาน นำส่ง ภงด. 1,3,53 ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30) 
 • รายละเอียดแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน Disclosure Form ตามกฎหมายใหม่ 
 • ดูแลงานด้านการปิดงบการเงินประจำเดือน และ จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน ทุกเดือน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการพนักงาน
 • เงินเดือนประจำ
 • สวัสดิการอาหารกลางวันรายเดือน
 • โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • ลาพักร้อนตามอายุงาน
 • สวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สงขลา
ลักษณะงาน
รายเดือน
เงินเดือน
ไม่ระบุ
ติดต่อ
074-414414-20,096-9563532,093-9353936
ประจำสำนักงาน
สำนักงานหาดใหญ่
ประจำแผนก
แผนกบัญชี
วันที่ประกาศ
18-11-2023