ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและงานทั่วไป
วันที่เริ่ม
20-11-2023
ถึงวันที่
15-12-2023
จำนวนที่รับ
1
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไปและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officeและ Express ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำและทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ สามารถประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ได้
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมดูแล การจัดซื้อสินค้า (ทั่วไป)
 • สรรหา คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายรายใหม่รวมถึงประเมินคุณภาพการบริการของผู้ส่งมอบสินค้า/บริการ
 • เจรจา ต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อและวางแผนการส่งมอบสินค้า/บริการ
 • ดูแล ติดตาม การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด
 • ควบคุม วางแผนงาน การดำเนินงานเอกสารภายในแผนกจัดซื้อ
 • ตรวจติดตามการซ่อมบำรุง รวมถึงการใช้น้ำมันให้เป็นไปมาตรฐาน ระเบียบ ข้อปฏิบัติ  ของบริษัทที่กำหนดไว้ 
 • ควบคุม และ ติดตามการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในเรื่องการทำงานและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำเอกสารต่างๆของรถยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มีความพร้อมในการนำรถออกปฏิบัติงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการพนักงาน
 • เงินเดือนประจำ
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • โบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบการ
 • รถประจำตำแหน่งพร้อมน้ำมันในการเดินทาง
 • ประกันสังคมและลาพักร้อนตามอายุงาน
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้ สวัสดิการคลอดบุตรและสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สงขลา
ลักษณะงาน
รายเดือน
เงินเดือน
ไม่ระบุ
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล 074-414414 , 096-9563532, 0939353936
ประจำสำนักงาน
สำนักงานหาดใหญ่
ประจำแผนก
แผนกบัญชี
วันที่ประกาศ
18-11-2023